Общи Условия

Сайтът timeart.bg e собственост на “Балкан Пъблишинг“ ООД
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Балкан Пъблишинг“ ООД и потребителите на сайта timeart.bg, авторите и рекламодателите.
Прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате timeart.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Балкан Пъблишинг“ ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и timeart.bg. Чрез зареждането на интернет страницата, Вие давате своето съгласие да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте timeart.bg
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„УСЛУГА/И“ на сайта включват:
– Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на timeart.bg – Достъп до коментарите и даването на рейтинги в timeart.bg
– Получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на timeart.bg

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.
Авторски права. Автори

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на timeart.bg, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Съдържанието на сайта не може да бъде възпроизвеждано, предавано, модифицирано, свързвано или използвано за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение.
Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна или частично модифициране на съдържание от сайта, включително на данните и елементите в него, извършено без разрешение на timeart.bg, е забранено и се преследва по предвидения законов ред.
3 С изпращането на материалите лицата (автори, гост-автори, други) декларират и поемат пълната отговорност по закон, че този материал не е бил вече публикуван или използван по какъвто и да е друг начин и поемат изцяло тежестта за удовлетворяване претенциите на трети лица. Дават съгласие материалите (текст и снимки – изпратени от тях на редакционните пощи или чрез социалните мрежи) да бъдат използвани за нуждите на сайта при неизключителни права за ползване и преотстъпва на timeart.bg авторските си права върху изпратеното съдържание (текст, снимки, други) за ползване в България, други държави и съответно правата върху превода на други езици.
timeart.bg има правото да откаже публикуване на статия, ако тя е в разрез с политиката, идеите и редакционната политика на сайта.
Болшинството от статиите са авторски и са подписани от кратка визитка (псевдоним или име) на автора, които той доброволно е предоставил (това се отнася за постоянните автори, информация за гост-авторите ще се помества допълнително в самия текст). Всички автори (автори, гост-автори, други) предоставят доброволно статиите, които timeart.bg публикува след редакторско одобрение. Екипът на timeart.bg има право да прилага граматическа и стилова редакция върху всички текстове, също така да променя заглавията им.
Предоставянето на материали за публикуване от авторите е безплатно и безвъзмездно, освен ако не е договорено друго.
Отговорност. Ограничаване на отговорността.
timeart.bg прави всичко възможно да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “Балкан Пъблишинг“ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
Информацията в timeart.bg е представена без гаранции от какъвто и да е вид.
Нищо в timeart.bg не може да се счита за подтик, предложение или препоръка за заместване на консултация със специалист от съответната област.
Нашата интернет платформа съдържа препратки към други страници в мрежата, които не са притежавани и контролирани от “Балкан Пъблишинг“ ООД. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за тяхното съдържание, политика на защита на личните данни или други практики. Приемайки настоящите общи условия вие се съгласявате, че “Балкан Пъблишинг“ ООД няма как да носи отговорност за съдържание, продукти или услуги предоставяни от външни интернет източници. Съответно настоятелно ви съветваме да четете условията за ползване и защита на личните данни на всеки външен източник.
timeart.bg не носи никаква отговорност за извършените дейности от Ваша страна.
Отговорност за съдържанието на всяка предоставена информация носи авторът ѝ.
Коментари

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. timeart.bg не носи отговорност за изразените от Вас мнения.
Всички коментари са собственост на човека, който ги е написал и съответно той/тя носи пълна отговорност за думите си. timeart.bg не носи отговорност за написаните коментари (в сайта или в социалните мрежи) и има правото да трие всякакви коментари по свое усмотрение като се вземе предвид и времевия интервал между написването на дадения и виждането му от администратор от екипа на timeart.bg
Лични данни

timeart.bg си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са: включване в електронен бюлетин, чрез който регистрираните потребители получават актуална информация. timeart.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. timeart.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за активността на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
Промяна в договора
“Балкан Пъблишинг“ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.06.2020 г.
За въпроси по настоящите Общи условия можете да се свържете с нас на електронната поща, посочена в секция Контакти.

Декларация за защита на личните данни
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или Регламент (ЕС) 2016/679) се прилага от 25.05.2018 г. на територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително на територията на Република България. Регламентът разширява и доразвива правната уредба, засягаща физическите лица на територията на ЕС и ЕИП, като същевременно подчертава важността на закрилата на личните данни в условията на модерното информационно общество, в което обменът на данни е един непрекъснат процес, на който се основава нормалното функциониране на това общество и въвежда нови завишени изисквания за обработването на лични данни.
“Балкан Пъблишинг“ ООД спазва стриктно нормативните изисквания за обработване и защита на личните данни, не споделя или разкрива лични данни и информация по неразрешен начин, гарантира сигурността на предоставените лични данни и информация, както и предоставяне на прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на субектите на данни.
“Балкан Пъблишинг“ ООД събира, съхранява и обработва по друг начин следните основни категории лични данни:
имена;
пол;
националност и/или гражданство;
данни от документи за самоличност;
данни за банкови сметки и карти;
данни за контакт;
IP адреси, бисквитки;
друга информация
от следните основни категории субекти на данни, а именно:
персонал – във връзка с възникнало трудово, гражданско и/или управленско правоотношение;
контрагенти, с които има вече сключени или предстои да бъдат сключени договори и/или споразумения;
клиенти и други лица, влезли в писмена кореспонденция с “Балкан Пъблишинг“ ООД или депозирали при него документи, съдържащи техни и/или чужди лични данни и други лица, упълномощени от администратора на лични данни и/или които по някакъв повод са установили контакт с него;
потребители на сайт,
като изброяването не е изчерпателно, данните може да са получени директно от субектите на данни, за които се отнасят и/или от други източници, всички или част от тези данни са необходими за изпълнение на законоустановени и/или договорни задължения на администратора на лични данни, предоставят се на други лица само в предвидени в нормативен акт случаи и/или на друго законосъобразно основание, въведени са подходящи организационни и технически мерки за тяхното обработване и не се съхраняват за срок, по-дълъг от необходимия за защита на легитимния интерес на администратора.
При обработването на лични данни “Балкан Пъблишинг“ ООД спазва следните принципи, а именно личните данни да са:
обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);
подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);
обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“) и
да се води отчетност за изпълнението на задълженията на “Балкан Пъблишинг“ ООД, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.
С настоящото “Балкан Пъблишинг“ ООД Ви уведомява, че в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право да бъдете информиран/а по въпросите, свързани с обработването на Вашите лични данни, право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране и допълване на събраните и предоставени от Вас лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните от “Балкан Пъблишинг“ ООД Ваши лични данни (правото „да бъдеш забравен“), право да ограничите обработването на Вашите лични данни, право на преносимост на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране. “Балкан Пъблишинг“ съдейства за упражняването на правата на субекта на данните.
В случай че считате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и/или на действащото национално законодателство за защита на личните данни, Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право да подадете жалба до надзорен орган, какъвто в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), чиито контакти са следните: адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; GPS координати: N 42.668839; E 23.377495; Център за информация и контакти – тел.: 02/91-53-518; Приемна – работно време: 9:00 – 17:30 ч.; Електронна поща (имейл): kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg и/или до съответния компетентен съд.

- Реклама -